Informacje ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest Fundacja MY z siedzibą w Sopocie, przy ul. Marynarzy 1/2, 81-835 Sopot , KRS: 0000608755, NIP: 5851473899 (dalej: Organizator).
 2. Celem Akcji jest zbieranie darowizn na rzecz celów statutowych i rozwoju Fundacji MY.
 3. Jednym z celów z statutowych Fundacji MY jest budowa ogrodów społecznych oraz rewitalizacja ogrodów miejskich i wiejskich oraz projektowanie i tworzenie ogrodów ozdobnych i użytkowych, fontann, wodospadów oraz innych elementów architektury ogrodowej na terenach miejskich i wiejskich.
 4. Usługa SMS charytatywny na rzecz Fundacji MY jest dostępna na terenie Polski dla użytkowników abonamentowych i pre-paidowych sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej: PTK Centertel Sp. z o.o., PTC SP. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. oraz Sferia S.A.
 5. Akcja ma charakter bezterminowy. Trwa do czasu podjęcia decyzji o jej zakończeniu przez Organizatora.
 6. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu Akcji, Organizator poinformuje o tym w komunikacie, z 14 dniowym wyprzedzeniem, na swojej stronie internetowej: www.fundacjamy.pl.

Udział i przebieg Akcji

 1. W Akcji może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik posiadający aktywny numer telefonu komórkowego w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej, o których mowa w pkt.4.
 2. Akcja polega na wysłaniu wiadomości SMS pod numery 73624, 76624, 79624, 92574 w treści wpisując DPZmieniam.
 3. W odpowiedzi na wysłaną wiadomość, użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną z podziękowaniem za udział w Akcji.
 4. Koszt wysłania wiadomości SMS pod numer 73624 wynosi 3,69 zł brutto (3 zł + VAT), pod numer 76624 wynosi 7,38 zł brutto (6 zł + VAT), pod numer 79624 wynosi 11,07 zł brutto (9 zł + VAT), pod numer 92574 wynosi 30,75 zł brutto (25 zł + VAT)

Darowizny wynikające z Akcji

 1. Każdy prawidłowo wysłany SMS na numery 73624, 76624, 79624 lub 92574, skutkuje przekazaniem darowizny w wysokości odpowiednio 3, 6, 9 lub 25 złotych,
 2. Darowizny wynikające z Akcji są wykorzystywane zgodnie z celami  statutowymi Fundacji MY.

Dane osobowe

 1. Wysłanie wiadomości SMS pod numery 73624, 76624, 79624 lub 92574 i/lub reklamacji zawierającej dane wymienione w punkcie 7 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Akcji oraz otrzymywanie informacji o działalności statutowej i fundraisingowej Fundacji MY, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja MY z siedzibą w Sopocie, przy ul. Marynarzy 1/2.
 3. Dane gromadzone podczas realizacji Akcji będą wykorzystywane jedynie przez Administratora danych, nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w treść swoich danych, aktualizowania ich oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: Fundacja MY, ul. Marynarzy 1/2, 81-835 Sopot lub na adres e-mail: kontakt@fundacjamy.pl

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Usługi można przesyłać na adres: Fundacja MY, ul. Marynarzy 1/2, 81-835 Sopot lub na adres e-mail: kontakt@fundacjamy.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail), numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS, datę i godzinę wysłania wiadomości SMS oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane. Reklamacje można składać do dnia zakończenia akcji. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłane wiadomości SMS, jak również za przypadki wysłania wiadomości SMS przez osoby nieuprawnione.
 2. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Informacje dotyczące Akcji można otrzymać kontaktując się z Fundacją MY drogą telefoniczną, mailową lub osobistą.
 4. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.fundacjamy.pl.
 5. Fundacja MY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które pojawią się na stronie www.fundacjamy.pl.
 6. Wysłanie wiadomości SMS pod numery 73624, 76624, 79624 lub 92574 jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień wysłania SMSa; potwierdzeniem, iż Abonent spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z niniejszego Serwisu oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach niniejszego Serwisu; wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMS-ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji Akcji oraz po jej zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora
Regulamin SMS ver. 1 z dnia 30.06.2017

 

WESPRZYJ NAS